Vårt hållbarhetsarbete

Vi vill verka för en hållbar utveckling och är övertygade om att omsorg om människor och miljö också gynnar affärerna, särskilt på lång sikt.

HÅLLBARHET

På Giertz Vinimport är hållbarhet en integrerad del av verksamheten och en motor för den balanserade tillväxt som skapar mervärde för producenter, lokalsamhällen, kunder och konsumenter. Som aktör i den globala vinsektorn är vi del av en mångfacetterad värdekedja med många olika aktörer och steg. Från vinodling och produktion till lagring, transport, försäljning, konsumtion och återvinning. Värdekedjan påverkar – och påverkas av – människor och miljö. Vi vill vara en god förebild som tar ansvar för hela värdekedjan och aktivt bidrar till dryckesbranschens utveckling.

Läs gärna mer i vår senaste hållbarhetsrapport:

Viva Wine Groups Hållbarhetsredovisning 2022

Tidigare års rapporter:

Viva Wine Groups Hållbarhetsredovisning 2021
Viva Wine Groups Hållbarhetsredovisning 2020
Viva Wine Group Hållbarhetsrapport 2019
Viva Wine Group Sustainability Report 2019
Viva Wine Group Hållbarhetsrapport 2018
Viva Wine Group Sustainability Report 2018

I vår ambition att verka för hållbar utveckling fokuserar vi på tre områden:
– En Hållbar leverantörskedja
– En Hållbar transportkedja
– Ett Hållbart konsumenterbjudande

I strävan efter ständiga förbättringar diskuterar vi utmaningar och möjligheter regelbundet med affärspartners och andra intressenter. Särskilt viktigt är dialogen och samarbetet med våra vinproducenter med vilka ambitiösa och innovativa hållbarhetsprojekt utvecklas världen över. Vi är medvetna om hållbarhetsfrågornas komplexitet, är ödmjuka inför uppgiften och arbetar oss stegvis framåt med god ekonomi som grund.

hallbarhet_bakgrundsbild

En hållbar leverantörskedja

På Giertz Vinimport känner vi stolthet över våra nära och långsiktiga relationer med producenter världen över. Vi ser goda arbetsvillkor som en självklarhet och kräver därför efterlevnad av Amfori BSCIs uppförandekod hos alla producenter och underleverantörer. Vi för en kontinuerlig dialog och genomför regelbundna uppföljningar för att säkra ständiga förbättringar. Producenter i riskländer granskas särskilt och krävs på full spårbarhet ner till varje relevant vingård. Vi ger vägledning och stöd för att säkra kodens implementering. Besök på plats görs regelbundet. Läs mer om koden här Business Social Compliance Initiative.

Amfori/BSCI
Amfori/BSCI är en uppförandekod och arbetssätt som främst syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, men som också omfattar miljöhänsyn och affärsetik. Den grundas på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s konventioner. Koden bygger på värderingar och principer som alla berörda parter i leverantörskedjan åtar sig att implementera i den egna verksamheten samt ställa som krav på sina underleverantörer. Uppförandekoden innebär i korthet:

– Rätt till facklig anslutning och kollektiv förhandling
– Ingen diskriminering
– Lagstadgad och rimlig ersättning
– Arbets- och övertid enligt nationell och internationell lagstiftning
– Säker och hälsosam arbetsplats
– Inget barnarbete & särskilt skydd för unga arbetare
– Inga osäkra anställningar
– Inget tvångsarbete eller disciplinära åtgärder
– Hänsyn till miljö
– Etiskt affärsuppträdande

Jämställdhet och mångfald
På Giertz Vinimport ser vi både inre och yttre olikheter som en tillgång och det är vår övertygelse att en jämställd och inkluderande arbetsplats gynnar både individ och organisation. Vi stödjer mångfald och är måna om att alla ska trivas, samt utvecklas för att nå sin fulla potential. Alla våra medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling och befordran på lika villkor.

En hållbar transportkedja

För att minska vår klimatpåverkan arbetar vi sedan flera år för att optimera logistikflöden och prioriterar tåg- och båttransporter där det går. Större delen av våra varutransporter i Europa samdistribueras och sker numer nästan uteslutande med tåg. Den klimatpåverkan som kvarstår i vår globala transportkedja kompenseras genom investeringar i Solvatten.

Klimatneutrala transporter
Solvatten är en innovativ uppvärmnings- och vattenreningslösning som utvecklats för hushållsbruk i utvecklingsländer. Utöver att minska behovet av ved och fossila bränslen för uppvärmning så renar den vatten och minskar därmed riskerna för vattenburna infektioner och sjukdomar. Under 2017 så medförde distributionen och användandet av våra Solvatten-enheter till en kompensation av 4040 ton koldioxid samt 3 miljoner rent vatten och förbättrad hälsa för uppskattningsvis 3500 människor på den kenyanska landsbygden. Läs gärna mer på solvatten.org

Dryckesbranschens klimatinitiativ
Giertz Vinimport är sedan 2017 ansluten till Dryckesbranschens Klimatinitiativ där visionen är en dryckesbransch utan klimatpåverkan. Initiativet följer de svenska klimatmålen vilket innebär att hela Vivagruppens verksamhet ska vara klimatneutral senast år 2045.

Läs gärna mer i Klimatinitiativets rapporter:
Dryckesbranschens Klimatinitiativ Rapport 2020
Dryckesbranschens Klimatinitiativ Rapport 2019
Dryckesbranschens Klimatinitiativ Rapport 2018

Internt försöker vi på olika sätt att ”walk the talk”. Vi är med i Svanens nätverk och prioriterar miljö- och etiskt märkta produkter och tjänster till kontoret, har grön el, försöker begränsa vår resursförbrukning och återvinner så långt det är möjligt.

Ett hållbart konsumenterbjudande

Vi är pionjärer och branschledande i att utveckla och erbjuda ekologiska och etiskt certifierade viner. Med ekologisk certifierade viner säkras en odling utan kemiska bekämpningsmedel och kontsgödsel, samt en vinproduktion med begränsad användning av exempelvis svavel. Via etiska certifieringar som Fairtrade och Fair for Life avsätts betydande premier som ger bättre levnadsvillkor för odlare och arbetare i utsatta vinodlarländer.

I Argentina och Bulgarien har vi engagerat oss särskilt för att förbättra arbetarnas villkor, stödja socialt utsatta grupper och minska miljöpåverkan. Läs gärna mer om projekten i Argentina och Bulgarien.

La Riojana – Argentina
– Världens största producent av Fairtrade certifierat vin.
– Utsett till “Ethical Company of the Year 2010”.
– Tilimuqui Water project inlett 2008, ny vattenförsörjningsanläggning till gagn för lokalsamhället.
– Tilimuqui Tekniska yrkesskola. Yrkesskola som blivit katalysator för utbildning och utveckling i regionen.

LEVA Foundation – Bulgarien
– Faciliterar integration av romer i det bulgariska samhället.
– Kulturprojekt för att stärka romers självkänsla och synlighet.
– Skolverksamhet för att stödja romska barn och ungdomars utbildning och utveckla efterfrågade färdigheter hos arbetssökande unga vuxna, bl.a vinmakeri.

Ansvarsfull alkoholkonsumtion
På Giertz Vinimport bryr vi oss inte bara om hur våra produkter produceras, utan även hur de konsumeras. Vi är medlemmar i branschorganisationen Sprit- och vinleverantörers förening, SVL, och följer deras riktlinjer för marknadsföring av alkoholdrycker och för god affärssed. Genom SVL stöttar vi initiativen Drinkwise och Prata om Alkohol som verkar för ett hälsosamt förhållande till alkohol och för att senarelägga ungdomars alkoholdebut.

I vår strävan att bli mer hållbara, tar vi gärna emot tips och synpunkter från våra intressenter. Välkommen att kontakta någon av oss medarbetare!

Signalera missförhållanden

Vi på Giertz Vinimport är angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten. Från såväl medarbetare som leverantörer, agenter, kunder och andra affärspartners. Vi rekommenderar att man i första hand talar med en ansvarig person direkt, men i de fall man önskar vara anonym erbjuder vi ett externt rapporteringsverktyg i samarbete med Lantero visselblåsarsystem.

Systemet är främst avsett att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar beaktas och hanteras på lämpligt sätt. Man går in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Verksamhetens revisor tar emot ärendet och handlägger det, vid behov tillsammans med en särskilt utsedd förtroendegrupp. Utredningen resulterar i en rekommendation till ledningen för åtgärd eller vidare utredning.

https://www.lantero.report/viva

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
1. Använda en dator utanför företagets nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
2. Kopiera och klistra in länken i din webbläsaren.
3. Om du har, eller installerar, en QR-läsare i mobilen, kan du också skanna QR-koden nedan direkt och komma till rapporteringssidan, utan att lämna några spår.

Ta del av vårt nyhetsbrev
Viva vin & mat och få vintips, recept och vinprovningar.

Tack för att du registrerat dig till nyhetsbrevet!